pon04222024

Aktualizovanépon, 11 mar 2024 2pm

 • Vytvoriť účet
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

AhojTrnava.sk

Back Úvod Krimi - policajné správy Ostatné V Trnavskom kraji bolo v roku 2017 1349 požiarov, o 434 požiarov viac ako v roku 2016

V Trnavskom kraji bolo v roku 2017 1349 požiarov, o 434 požiarov viac ako v roku 2016

V Trnavskom kraji bolo v roku 2017 1349 požiarov, o 434 požiarov viac ako v roku 2016TRNAVA 31. januára 2018 - Na území Trnavského kraja bolo v roku 2017 zaregistrovaných spolu 1 349 požiarov, priame škody boli vyčíslené na 2.815.610 eur a následná škoda na sumu 5320 eur. Zásahmi príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Trnavského kraja boli uchránené materiálne hodnoty vo výške 19.670.265 eur. Pri týchto požiaroch bolo deväť osôb usmrtených a sedem osôb zranených.

Z hľadiska požiarov bolo v Trnavskom kraji v roku 2017 spolu 1349 požiarov, čo je v porovnaní s minulým rokom počet vyšší o 434 prípadov. Pri porovnávaní výšky priamej škody spôsobených požiarmi bola nižšia o 210.340 eur a vykázané uchránené hodnoty boli vyššie o 3.875.260 eur. Zvýšil sa počet usmrtených osôb pri požiaroch o sedem osôb a počet zranených sa zvýšil o devätnásť osôb.

Za obdobie posledných piatich rokov je rok 2017 s najvyšším počtom požiarov, s najvyšším počtom zranených osôb a aj s najvyšším počtom usmrtených osôb pri požiari.

Požiarovosť v Trnavskom kraji podľa mesiacov

Najviac požiarov KR HaZZ v Trnave eviduje v mesiaci marec, čo predstavuje 14 % všetkých požiarov a najmenej v mesiaci október, čo predstavuje takmer 4% všetkých požiarov.

Prehľad požiarov v roku 2017 podľa príčin vzniku

V roku 2017 boli najčastejšími príčinami vzniku požiarov v 735 prípadoch nedbalosť a neopatrnosť dospelých s výškou škody 496.470 eur, čo predstavuje 55 %. Nasleduje úmyselné zapálenie neznámou osobou 246 požiarov s výškou škody 550.600 eur, čo je 18 %, prevádzkovo-technické poruchy (okrem vykurovacích telies) 158 požiarov s výškou škody 996.025 eur, čo tvorí 12%.

Najviac požiarov v roku 2017 vzniklo na území okresu Trnava a to v 381 prípadoch a v okrese Galanta 255 požiarov, Dunajská Streda 232 požiarov, Hlohovec 177 požiarov, Piešťany 130 požiarov a Senica 99 požiarov. Najmenej, 75 požiarov hasili hasiči v okrese Skalica. Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi zaznamenali v okrese Trnava a najnižšie v okrese Skalica.

Z hľadiska miesta vzniku požiaru KR HaZZ v Trnave najviac eviduje v bližšie neurčenom mieste v prírodnom prostredí, čo predstavuje takmer 68 % z celkového počtu požiarov, nasledujú ostatné miesta so 186 požiarmi a dopravné prostriedky a pracovné stroje so 145 požiarmi. Najmenej požiarov eviduje v zhromažďovacích priestoroch. Z hľadiska priestoru vzniku požiaru najviac požiarov eviduje v ostatnom prírodnom prostredí, čo tvorí takmer 48 % všetkých požiarov.

V roku 2017 vykonali príslušníci oddelení požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ v Trnavskom kraji spolu 857 protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch, pri ktorých zistili 4504 nedostatkov. Celkovo bolo zistených 1572 organizačných nedostatkov a 2932 technických nedostatkov pri kontrolnej činnosti, čo potvrdzuje zameranie kontrolnej činnosti najmä na technické zariadenia, stavebnú bezpečnosť objektov, skladovanie a manipuláciu s horľavými látkami, kvapalinami a pod.

Okrem protipožiarnych kontrol vykonali okresné riaditeľstvá aj 74 kontrol obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorých bolo zistených 67 nedostatkov.

Podľa štruktúry zistených nedostatkov pri vykonaných protipožiarnych kontrolách bolo zistených v oblasti organizačného zabezpečenia 1572 nedostatkov. Najčastejšie nedostatky sa týkali spracovania dokumentácia ochrany pred požiarmi, aktualizácie vedenej dokumentácie, umiestňovania dokumentácie ochrany pred požiarmi na viditeľných a dostupných miestach a pod.

Ďalšie oblasti, v ktorých bol zistený vysoký počet nedostatkov, sú požiarne zariadenia a prostriedky a stavebné riešenie objektov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby - v týchto dvoch oblastiach bolo zistených spolu 2319 nedostatkov. Najčastejšie nedostatky boli zistené v nezabezpečovaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych a požiarnotechnických zariadení vrátane požiarnych vodovodov, nedodržiavania trvalého prístupu k týmto zariadeniam, v stavebnej oblasti najmä nesúlad užívaných stavieb so schválenou projektovou dokumentáciou a nedodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Ďalšími problematickými oblasťami vzhľadom na počty zisťovaných nedostatkov je najmä ukladanie a manipulácia s horľavými kvapalinami – zistených 509 nedostatkov, vykurovanie a s tým spojená kontrola a čistenie komínov – zistených 75 nedostatkov.

Pri vykonávaní protipožiarnych kontrol v Trnavskom kraji požiarni inšpektori v roku 2017 uložili 28 pokút právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v celkovej výške 13.630 eur. Najviac pokút uložilo OR HaZZ v Trnave - 10 v celkovej sume 2490 eur, OR HaZZ v Senici uložilo sedem pokút v celkovej sume 3340 eur.

V roku 2017 bolo v Trnavskom kraji uložených aj 31 blokových pokút fyzickým osobám za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v celkovej sume 575 eur.

Neoddeliteľnou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie v Trnavskom kraji je aj posudzovanie a vyjadrovanie sa ku projektovým dokumentáciám k územnému a stavebnému konaniu a účasť na kolaudáciách stavieb. V roku 2017 bolo vydaných v Trnavskom kraji spolu 2542 vyjadrení k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu. Z toho bolo 2227 vyjadrení súhlasných a 315 vyjadrení nesúhlasných, pričom bolo zistených 1226 nedostatkov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Dôležitou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie je aj preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2017 boli priebežne vykonávané ukážky hasičskej techniky spojené s besedami pre deti zo základných a stredných škôl, boli zverejňované články v regionálnej a celoslovenskej tlači. Pri príležitosti sezónnych akcií, ako napríklad ochrana lesov pred požiarmi boli organizované porady so zainteresovanými zložkami a pre mestá a obce Trnavského kraja boli spracované a odvysielané rozhlasové relácie v mestských a obecných rozhlasoch.

zdroj: KR HaZZ Trnava

POZRITE SI TIEŽ:

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť